Projektowanie instalacji elektrycznych

Zapewniamy przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

Instalacji elektryczne wewnętrznych – projektujemy instalacje siłowe w tym schematy
rozdzielnic, instalacji oświetleniowych oraz sterowania instalacją zgodnie z potrzebami
inwestora. Wszystkie trasy koryt kablowy (wlz, siłowych, oświetlenia oraz sterowniczych)
projektujemy zapewniając łatwą eksploatację kabli w budynku. Na życzenie realizujemy
zabezpieczenia budynków przed wyładowaniami atmosferycznymi – instalację odgromową,
instalację uziemiającą (uziomy naturalne oraz sztuczne) oraz instalację ekwipotencjalną.

Instalacji elektrycznych zewnętrznych – projektujemy instalacje zasilającej odbiorcę (linie kablowe od złączy do rozdzielnicy głównej w budynku, lub w przypadku kabli SN od stacji SN. Przedsiębiorstwa Energetycznego do stacji transformatorowej Inwestora itd.), instalacji zasilającej urządzenia zewnętrzne (np. bramy wjazdowe, reklamy), instalacji oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenie elewacji, chodników i ulic). Podczas przygotowania dokumentacji projektowej dokonujemy również niezbędnych uzgodnień oraz procedury urzędowych (ZUD, zgłoszenia, pozwolenia na budowę).

Przyłączy energetycznych – projekty w zakresie przyłączy dla średnich oraz niskich napięć – linii kablowych, linii napowietrznych oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie urządzeń oraz przebudowę istniejących przyłączy energetycznych ze względu na wzrost mocy obiektów lub zmianę lokalizacji.